Ban chỉ huy quân sự huyện Vũ Thư huấn luyện dân quân tự vệ năm 2020