Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2019, của UBND huyện Vũ Thư