Về việc tổ chức hưởng ứng  Tuần lê quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường