Công tác dân vận động lực để khơi dậy, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân


Ngày 12 tháng 10 năm 2018     

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định “Dân vận và công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng nước ta; là điều kiện quan trọng bảo đảm cho sự lãnh đạo của Đảng và củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân”.

Trung tâm huyện Vũ Thư nhìn từ trên cao (Ảnh Xuân Tiến)

Trong suốt chiều dài lịch sử, công tác vận động quần chúng nhân dân đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; đặc biệt trong những giai đoạn đất nước có chiến tranh, điều đó được thể hiện rõ nét hơn kể từ khi Đảng ta ra đời và lãnh đạo cách mạng đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; Từ những bài học lịch sử của dân tộc và thực tiễn cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng công tác Dân vận, theo Người công tác Dân vận là công tác vô cùng quan trọng quyết định tới vận mệnh của dân tộc, quyết định sự thành bại của cách mạng. Người khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Và “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân, không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc nên làm, những công việc Chính phủ và đoàn thể đã giao cho”.

Thực tiễn quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, ở từng giai đoạn, công tác dân vận của Đảng có nội dung, phương thức khác nhau nhưng đều nhằm tập hợp các tầng lớp nhân dân thành một lực lượng to lớn, đoàn kết xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia vào các phong trào cách mạng vì độc lập dân tộc, vì xã hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân. Chính vì vậy, ngay từ khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết sức coi trọng công tác vận động quần chúng, 88 năm qua công tác dân vận là một trong những công tác cơ bản của Đảng, có ý nghĩa chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng, là điều kiện quan trọng bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo của Ðảng ta, là xây dựng, củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo nên sức mạnh to lớn, lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Đồng chí Đỗ Thị Hồng Liên - Trưởng ban dân vận huyện ủy trao quà cho các cháu học sinh

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, trước những thời cơ và thách thức, đòi hỏi công tác dân vận phải có sự phải liên tục đổi mới về nội dung, phương pháp vận động nhân dân, để góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Công tác dân vận của Đảng phải luôn bám sát những định hướng chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng được xác định trong Cương lĩnh, trong nghị quyết của các kỳ Đại hội của Đảng. Động viên và tổ chức nhân dân phát huy dân chủ và sáng kiến, góp ý cho việc xây dựng, hình thành các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước sát với thực tiễn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đông đảo nhân dân lao động. Tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để các tầng lớp nhân dân hiểu, đồng thuận và hăng hái thực hiện; đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các tổ chức đảng, chính quyền các cấp, đảng viên, cán bộ, công chức, hội viên các đoàn thể nhân dân thực hiện công tác dân vận; chăm lo cải thiện, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân...

Sự nghiệp đổi mới từ năm 1986 đến nay do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, một lần nữa khẳng định sự phát triển và trưởng thành của Đảng ta. Những kết quả ấy không chỉ làm cho toàn Đảng, toàn dân ta vững tin đi tiếp chặng đường đã lựa chọn mà còn khẳng định sự phát triển mới của Đảng ta trong việc khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo to lớn của nhân dân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong thời kỳ mới. Đồng thời chứng minh hùng hồn sức mạnh của mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với dân, là sức mạnh trường tồn của sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, vì mục tiêu xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Như vậy, trong mỗi thời kỳ cách mạng, không thể thiếu công tác dân vận để tạo nên các phong trào thi đua ái quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, với truyền thống yêu nước, đoàn kết của dân tộc ta, nhất định công tác dân vận sẽ phát triển lên một tầm cao mới và tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa

Với những thành tựu mà công tác dân vận của Đảng đã đạt được trong thời gian qua nói chung trong đó có sự đóng góp quan trọng của hệ thống dân vận các cấp từ Huyện đến cơ sở. Trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hệ thống dân vận của huyện nhà luôn luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, đã đạt được những thành tựu to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Điều đó được thể hiện trong suốt chặng đường lịch sử; từ thời kỳ tiền khởi nghĩa giành chính quyền cách mạng (1930-1945) đến thời kỳ chống hai đế quốc to lớn là Pháp và Mỹ thắng lợi (1945-1975) và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay. Đặc biệt, trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới hiện nay, vai trò của công tác dân vận càng được thể hiện rõ nét. Việc tuyên truyền vận động và huy động nhân dân đóng góp sức người, sức của trong việc xây dựng kết cấu hạ tầng đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ; Nhiều phong trào thi đua yêu nước đã thu hút được đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia; trọng tâm là phong trào “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hàng năm, đã có hàng trăm mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hoạt động có hiệu quả, có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Từ những kết quả trên có thể khẳng định dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy và chính quyền từ huyện đến cơ sở, công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện Vũ Thư trong những năm qua đã góp phần quan trọng tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, gần gũi giữa nhân dân với Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền và đã thực sự phát huy được hiệu quả, tạo ra nhiều phong trào thi đua ở cơ sở, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Hệ thống chính trị của huyện trong sạch vững mạnh, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững và ổn định. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng nông thôn mới; đến nay toàn huyện đã có 21 xã về đích nông thôn mới; phấn đấu năm 2018 có 03 xã về đích, 05 xã  còn lại sẽ về đích vào năm 2019; phấn đấu huyện trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019 xứng đáng với truyền thống của quê hương Vũ Thư anh hùng.

Đỗ Thị Hồng Liên - Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy Vũ Thư

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: